Read more about the article 客家公共傳播基金會講客廣播電臺 摎你講出對阿姆个心肚話
財團法人客家公共傳播基金會所屬的講客廣播電臺,日前特別徵集聽友13封寫給阿姆个心肚話,要將這些大家平常害羞、說不出口的話,在5月6日(周三)至5月10日(周日)期間,用最令人感動的阿姆話講給阿姆聽,歡迎大家鎖定收聽。

客家公共傳播基金會講客廣播電臺 摎你講出對阿姆个心肚話

五月的光輝就像阿姆个恩情一樣溫煦,為感謝阿姆們的無私奉獻,財團法人客家公共傳播基金會所屬的講客廣播電臺,日前特別徵集聽友13封寫給阿姆个心肚話,要將這些大家平常害羞、說不出口的話,在5月6日(周三)至5月10日(周日)期間,用最令人感動的阿姆話講給阿姆聽,歡迎大家鎖定收聽。

在〈客家公共傳播基金會講客廣播電臺 摎你講出對阿姆个心肚話〉中留言功能已關閉